FAQ Content

To ensure that Swedish customers have a consistent experience with Billie across multiple platforms, we recommend including the following FAQ articles about Billie's payment methods on your website:


ūüáłūüá™

Swedish

Billie & Klarna √§r nu partner ‚Äď Vad f√∂r√§ndras f√∂r mig som k√∂pare?
Som officiella partner kan kunder från Klarna nu bekvämt använda Billies betalningsmetoder som företagsköpare vid checkout. Det som tidigare var Klarnas B2B-betalningsmöjligheter kommer nu automatiskt att uppgraderas till Billies betalningslösningar. Vid köp med Billie bearbetas betalningarna av Billie GmbH. Efter ett köp kommer företagskunder att få ett bekräftelsemail från Billie som innehåller en länk till köparportalen, för att där kunna hantera sina betalningar.

Kan jag som företagskund betala på faktura med Billie?
Ja, företagskunder kan betala på faktura med Billie på [namn onlinebutik]. Om du inte har alternativet att betala med Billie kan det bero på flera orsaker. Observera att villkoren för betalning på faktura för företagskunder fastställs av leverantören Billie GmbH. Du hittar mer information här.

Hur kan jag som företagskund betala på faktura med Billie?
Köp nu och betala bekvämt senare inom [XX] dagar. Då kan du kontrollera varorna innan du betalar. Så här fungerar Buy Now, Pay Later senare:

Steg 1:
Lägg alla varor du vill köpa i din varukorg och välj "Köp på faktura" med Billie som betalningsmetod i checkout

Steg 2:
Ange den information som krävs. Därefter vet du omedelbart om din betalning med köp på faktura har accepterats.

Steg 3:
Billie skickar dig både betalningsinformationen via e-post samt en påminnelse när det är dags att betala.

När du har slutfört ditt köp får du också tillgång till din personliga Billie köparportal. Här kan du se, ladda ner och hantera dina fakturor.

Hur ser företagskunders betalningsvillkor ut för fakturaköp med Billie?
Vid köp på faktura med Billie har företagskunder [XX] dagar på sig att betala.

Hur kan jag betala min utestående faktura via Billie?

När du har slutfört ditt köp skickar Billie all betalningsinformation, inklusive kontoinformation för banköverföringen till din e-post. Dessutom får du tillgång till din personliga Billie köparportal där du kan se alla dina Billie-fakturor och relaterad betalningsinformation.

Varför kan jag inte använda Billie fakturaköp?
Om företagskunder bestämmer sig för fakturaköp med Billie görs en kontroll för att se om beställningen kan accepteras för det begärda beloppet. Utöver allmänna företagsuppgifter, som t.ex. organisationsnummer, baseras denna kontroll i första hand på betalningshistorik, fakturabelopp och i förekommande fall även extern information från kreditupplysningsföretag. Dessa faktorer avgör om ditt fakturaköp kan godkännas. Om fakturaköp med Billie inte accepteras, måste en annan betalningsmetod väljas för att slutföra beställningen.

Betalar jag som företagskund några avgifter när jag använder fakturaköp via Billie?
Företagskunder kan genomföra fakturaköp kostnadsfritt. Det tillkommer inga avgifter för köpare när du väljer "Buy Now, Pay Later" med "Billie".

Var kan jag hitta min betalningsbekräftelse för Buy Now, Pay Later med Billie?
I din personliga Billie köparportal kan du se statusen för dina Billie-fakturor. Det syns i köparportalen så snart du har betalat. Observera att handläggningen av en överföring kan ta upp till tre arbetsdagar. Först efter att din betalning har mottagits, kommer statusen för den aktuella fakturan att uppdateras. Om denna process skulle ta mer än tre arbetsdagar, kontakta Billies kundtjänst på help.billie.io.

Du kan få en betalningspåminnelse om du gör din överföring strax före eller efter förfallodagen. Så snart vi har tagit emot betalningen i vårt system kommer processen för betalningspåminnelsen automatiskt att avbrytas.

Varför visas inte mitt företagsnamn i checkout?
För att verifiera ditt fakturaköp utför Billie en jämförelse av kunddatan som du angett med datan från Billies kreditupplysningsföretag. Om Billie inte kan matcha dina kunduppgifter med vår information från kreditupplysningsföretaget, kommer du att kunna ange ditt organisationsnumret i checkout igen.

För egenföretagare går det inte alltid att verifiera uppgifterna hos kreditupplysningsföretag. I detta fall blir du ombedd att ange ditt organisationsnummer (om du registrerade dig som företag) eller ditt personnummer i checkout. Detta möjliggör en verifiering i realtid via vår interna kreditbedömning, och efter det kan du gå vidare till checkout via Billie.

Om Billie
Billie är den marknadsledande leverantören av betalningsmetoderna Buy Now, Pay Later (BNPL), med hjälp av kundverifiering i realtid för B2B-onlinebutiker. Med BNPL kan företagskunder betala fakturor efter att ha tagit emot sina varor eller tjänster och kan välja själva hur och när de vill betala.

Billie grundades 2016 med målet att modernisera B2B-transaktionssystem samt erbjuda onlinebutiker och deras företagskunder friheten att kunna betala och få betalt på sina egna villkor med hjälp av innovativa digitala betaltjänster och moderna checkout-lösningar. 2021 lanserade Billie och Klarna ett globalt partnerskap för att sprida Buy Now, Pay Later för B2B och göra det tillgängligt för företagskunder över hela världen.

För mer information, besök billie.io.


ūüá¨ūüáß

English

Billie & Klarna Partnership ‚Äď What changes for me as a Buyer?
As official partners, customers from Klarna can now conveniently use Billie’s payment methods when checking out as business buyers. Previous Klarna B2B payment offerings will automatically be upgraded to Billie’s payment solutions. When purchasing with Billie, payments are processed by Billie GmbH. After a purchase, business customers will receive a confirmation email from Billie, which includes a link to the buyer portal to help them manage their payments.

Can I pay on account with Billie as a business customer?
Yes, corporate customers can pay by invoice with Billie at [name online store]. If you don’t have the option to pay with Billie, this can be due to several reasons. Please note that the conditions for payment by invoice for business customers are set by the provider Billie GmbH. You can find more information here.

How can I pay on account with Billie as a corporate customer?
Buy today and conveniently pay later within [XX] days, allowing you to check the goods prior to paying. Here‚Äôs how ‚ÄúBuy Now Pay Later‚ÄĚ works:

Step 1:
Add all the items you wish to purchase to your shopping cart and select ‚Äúpurchase on account‚ÄĚ with Billie as your payment method at the checkout

Step 2:
Enter the required information. After that, you will immediately know if your payment by invoice purchase has been accepted.

Step 3:
Billie will send you the payment information via email and send a reminder when it's time to pay.

Once you complete your purchase, you'll also get access to your personal Billie Buyer Portal. Here you can view, download, and manage your invoices.

What is the payment term when buying on account for business customers with Billie?
When paying by invoice with Billie, business customers have [XX] days to pay their invoice.

How can I pay my outstanding invoice through Billie?
Once you complete your purchase, you’ll receive all your payment information, including account information for the bank transfer, from Billie via email. Additionally, you’ll receive access to your personal Billie Buyer Portal, where you can view all your Billie invoices and related payment information.

Why can't I use Billie invoice purchase?
If business customers decide to pay by invoice with Billie, a check is made to see if the order can be accepted for the requested amount. In addition to general company identification information, such as the organization number, this check is based primarily on payment history, invoice amount, and, if applicable, external information from credit agencies. These factors determine whether pay by invoice can be approved. If pay by invoice with Billie is not accepted, then another payment method needs to be selected to complete the order.

As a business customer, do I pay any fees when using payment by invoice through Billie?
Business customers can use payment by invoice free of charge. There are no fees for buyers when selecting "Buy now, pay later" with "Billie".

Where can I find my payment confirmation for Buy Now, Pay Later via Billie?
In your personal Billie Buyer Portal, you can view the status of your Billie invoices. You can see it in the buyer portal as soon as you settle a payment. Please note that the processing of a transfer can take up to three working days. Only after your payment has been successfully issued will the status of the associated invoice be updated. If this process takes more than three business days, please contact Billie customer service via help.billie.io.

You may receive a payment reminder if you make your transfer shortly before or after the due date. Once we have received the payment in our system, the payment reminder process will be automatically deactivated.

Why is my company name not displayed at checkout?
To verify your payment by invoice, Billie performs a comparison of the customer data you provided against data held from Billie’s credit agencies. If Billie can’t match your customer data with our credit agencies’ information, you’ll be offered a re-entry of the organization number in the checkout window.

For self-employed individuals, the information is not always verifiable with credit agencies. In this case, you'll be asked to re-enter your organization number if you registered as a company or your personal number in the checkout window. This allows real-time verification via our internal scoring, and only then can you proceed to checkout via Billie.

About Billie
Billie is the market-leading provider of Buy Now, Pay Later (BNPL) payment methods, using real-time customer verification for B2B online stores. With BNPL, business customers can pay invoices after receiving their goods or services and have the freedom to choose how and when they want to pay.

Billie was founded in 2016 with a mission to modernize the B2B transaction system and provide the freedom to online stores and their business customers to pay and get paid on their own terms with innovative digital payment services and modern checkout solutions. In 2021 Billie and Klarna launched a global partnership to bring Buy Now, Pay Later for B2B to the masses, making it available to business customers worldwide.

For more information, visit billie.io.