Model Clauses for T&Cs

Please include the Model Clauses below in your T&Cs. These will make sure that customers understand that the services are provided by Billie and that Klarna shares data with Billie for this purpose. Including the Modal Clause below is mandatory for serving business buyers in Sweden.


English
Merchant Terms & Conditions to Billie x Klarna Services

Acceptance Process

Purchase on account for business customers (Kauf auf Rechnung) via Klarna powered by Billie

The order is accepted by sending a declaration of acceptance in a separate e-mail or by delivery of the goods within three to four days. The declaration of acceptance by e-mail is sent by Billie GmbH, which has acquired the claim against the business customer if the payment method "Purchase on account for business customers powered by Billie" is selected.

Transfer of Claim

Business customers have the option to pay the invoice amount by bank transfer after receipt of the goods and invoice ("Purchase on account"). To offer such services, there is a cooperation with as the case may be a payment service provider which in turn cooperates with Klarna Bank AB ("Klarna"), which in turn cooperates with the financial service provider Billie GmbH ("Billie") to offer the payment method "Purchase on account‚ÄĚ to business customers. In order to pay the invoice amount by bank transfer, no registration on part of the business customer is required. After selecting the payment method during the ordering process, an address and credit check is performed by Billie. If such checks are successful, the order process can be carried out with the selected payment method and the claim against the customer is as the case may be first assigned to the payment service provider of the seller, then to Klarna Bank AB and consecutively to Billie. The invoice amount shall be paid within the payment period indicated on the invoice and to the account, which will be communicated to the business customer as part of Billie's payment instructions.

Privacy

If the payment method "Purchase on account for business customers powered by Billie" is selected, an address and creditworthiness check will be conducted by Billie as part of the ordering process. For this purpose, the following data provided as part of the order, required for this address and credit check, are transmitted to Klarna and Billie and partner companies commissioned by Billie (e.g. payment service providers, credit information agencies, collection partners, etc.):

Personal data and contact information: Information on the identity of the customer (title, first and last name, telephone number, e-mail address) and the company in whose name the order is placed (company name and legal form, registration number and data, address and contact data, e-mail address, telephone number, shipping and billing addresses, customer number, tax number, VAT identification number, information on the industry and company size);
Transaction-related data: Invoice amount and payment term, information about products you order, such as order ID, quantity, shopping cart and billing information, existing customer status.

This data is used by Klarna, Billie and partner payment service providers (if any) solely for the purpose of checking whether the payment method requested by the business customer is available and, if the check is successful, for processing this payment method. As part of this processing, Billie will send the customer information about the status of the order and invoice details to the e-mail address provided during the ordering process.

Klarna's privacy policy is available at the following link: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Billie's privacy policy is available at the following link: https://www.billie.io/datenschutz.

Both privacy statements apply in addition to our Privacy Policy and our General Terms & Conditions.

Payment instructions and payment reminders

When selecting the payment method "Purchase on account‚ÄĚ powered by Billie, Billie will send payment requests and payment reminders via email. Payments shall exclusively be made to the account specified herein.

If a customer's payments cannot be clearly assigned, Billie has the right to offset incoming payments from a customer against outstanding claims of the merchant against this customer, whereby a payment is initially offset against the oldest outstanding claim. If there are several open claims of the same age, a payment will be credited proportionately to all claims.

Support

Technical support in case of issues with the selection and implementation of Billie Services is provided by Billie. Billie Support is available during business hours (Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m., except on Berlin public holidays), at help.billie.io.

Swedish
Allmänna affärsvillkor (villkor för tjänsten) för detaljhandlare gällande tjänster från Billie x Klarna

Godkännandeprocess
Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie
Beställningen godkänns med en godkännandeförklaring som skickas i ett separat e-brev eller genom att varorna levereras inom tre till fyra dagar. Billie GmbH förvärvade fordringen för köpesumman gentemot kunden när betalningssättet "Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie" valdes och skickar godkännandeförklaringen med e-post.

Förvärv av fordringar
Företagskunder har möjlighet att betala fakturabeloppet via banköverföring först efter att varan och fakturan tagits emot ("Fakturabetalning"). För att kunna lämna detta erbjudande samarbetar vi med Klarna Bank AB ("Klarna"), som i sin tur samarbetar med leverantören av betaltjänster, Billie GmbH ("Billie"), vid betalningsmetoden "Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie". Man måste inte registrera sig hos Klarna för att kunna överföra fakturabeloppet. När betalningsmetoden valts under beställningsprocessen kontrollerar Billie adressen och gör en kreditprövning. Om resultatet av kontrollen är bra kan beställningen genomföras med det betalningssätt som valts och betalningskravet gentemot kunden lämnas först över till Klarna och sedan från Klarna till Billie. Fakturabeloppet ska överföras enligt betalningsanvisningarna inom den betalningsperiod som anges på fakturan till det konto som Billie använder för sina företagskunder.

Integritetspolicy
Om du väljer betalningssättet "Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie" kommer Klarna att kontrollera adressen och göra en kreditprövning som en del av den beställningsprocess som ska utföras av Billie. Då överförs följande uppgifter som anges i samband med beställningen och som krävs för denna adresskontroll och kreditprövning till Klarna, Billie och företagspartner som anlitats av Billie (t ex kreditvärdighetsinformation, inkassopartner etc.):

- Persondata och kontaktuppgifter: Uppgifter om kundens identitet (titel, för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress) och det företag för vars räkning beställningen görs (företag och juridisk form, registernummer och -uppgifter, adress och kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, leverans- och faktureringsadresser, kundnummer, skattenummer, momsregistreringsnummer, information om branschen och företagets storlek);

- Transaktionsrelaterade data: Fakturabelopp och betalningsvillkor, information om produkter som beställs, t ex order-ID, antal, varukorg och faktureringsinformation, status som befintlig kund.Dessa uppgifter används endast av Klarna och Billie för att kontrollera om den betalningsmetod som kunden önskar är tillgänglig samt för att hantera betalningen om resultatet av kontrollen var bra. Som en del av den här behandlingen kommer Billie att skicka kunden information om beställningens status och faktureringsinformation till den e-postadress som angavs under beställningsprocessen.Klarnas integritetspolicy finns på följande länk: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/. Billies integritetspolicy kan hämtas genom följande länk: https://www.billie.io/en/privacy-policy. Båda dataskyddsförklaringarna gäller utöver vår dataskyddsförklaring och våra allmänna villkor för tjänsten.

Betalningsanvisningar och betalningspåminnelser
Om du väljer betalningssättet "Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie" skickar Billie betalningsinstruktioner och betalningspåminnelser via e-post. Betalningar ska endast göras till det konto som anges här. Support
Teknisk support vid problem med att välja och genomföra betalningar med metoden "Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie" tillhandahålls av Billie. Supporten kan nås under vanlig kontorstid (måndag till fredag, 9.00 till 17.00, exklusive helgdagar i Berlin) på help.billie.io.